Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες ανω των 70€!

0

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

1. Γενικά Στοιχεία

Το loomdeco.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσής των προϊόντων μέσω διαδικτύου (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ZAKAR Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. «ZAKARTEX»(εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Ναυπλίου 41 Τ.Κ. 14452 (Α.Φ.Μ. 081839191, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 85152002000).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.loomdeco.com. (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). O κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο "Επισκέπτης" ή/και "Χρήστης" ή "Πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση της Ιστοσελίδας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αλλάζει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. 

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα , τόσο σε ότι αφορά την ταυτότητα και τα στοιχεία της Εταιρείας όσο και για την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής, ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη/Χρήστη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η Εταιρεία προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης καθώς επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

4. Ευθύνη Χρήστη

Ο εκάστοτε χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται, συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. 

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων ο Χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για: 

α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

β. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,

γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 

δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 

ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 

στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 

ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 

η. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

θ. Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της Εταιρείας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός κυρώσεων και υποχρέωσης αποκατάστασης ζημίων που δύναται να προκαλέσει, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση

5. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με το εμπορικό σήμα loomdeco ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή του Χρήστη/Πελάτη στην Ιστοσελίδα είναι πιθανό να του ζητηθεί να δηλώσει προσωπικά στοιχεία που τον αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες ή για να παρασχεθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε Πελάτη ή Χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το εν γένει ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη ή Χρήστη διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης/Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. Ακύρωση Παραγγελίας

Eάν και για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης/Πελάτης θέλει να ακυρώσει την παραγγελία του, μπορεί να επικοινωνεί απ’ ευθείας μαζί μας στο τηλέφωνο 210 2203 609 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-16.00) ή ηλεκτρονικά στο [email protected] έχοντας στην διάθεση του τον αριθμό παραγγελίας. Ακυρώσεις γίνονται δεκτές έως και 4 ώρες από την ώρα της παραγγελίας 

8. Τρόποι Πληρωμής

 • Τραπεζική κατάθεση ή web banking. 

Λογαριασμοί τραπεζών (IBAN):

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR0801101500000015020021240

ALPHA BANK: GR0501409930993002320000159

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR9801720350005035049612482

Στην αιτιολογία πληρωμής, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο του Πελάτη και ο αριθμός παραγγελίας. Μετά την κατάθεση,  ο Χρήστης/Πελάτης θα πρέπει να γνωστοποιεί την κατάθεσή του στο τηλέφωνο 210 2203 609 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-16.00) ή ηλεκτρονικά στο [email protected].

 • Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Κατά την υποβολή της παραγγελίας του, ο Χρήστης/Πελάτης μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον της Alpha Bank όπου μπορεί να καταχωρήσει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας.

 • Αντικαταβολή

Ο Χρήστης/Πελάτης μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του με αντικαταβολή (μετρητοίς) στο διανομέα της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) που θα του παραδώσει το δέμα. Η χρέωση αυτής της υπηρεσίας είναι 2,50 € επιπλέον ανά παραγγελία. 

9. Έξοδα Αποστολής

Οι παραγγελίες παραδίδονται σε όλη την Ελλάδα από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). Τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται ως εξής:

  • Δυσπρόσιτες Περιοχές: έως 2 κιλά 10.00€ και κάθε επιπλέον κιλό 3.45€
  • Υπόλοιπη Ελλάδα: έως 2 κιλά 2.70€ και κάθε επιπλέον κιλό 1.25€

10. Πολιτική επιστροφών

Εάν για κάποιο λόγο ο Χρήστης/Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από το είδος που παρέλαβε, έχει τη δυνατότητα να το επιστρέψει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα βαραίνουν τον αποστολέα. 

Να σημειωθεί πως εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή διαφορετικό από την φόρμα παραγγελίας, υποχρεούται η εταιρεία να το αντικαταστήσει με νέο ή να προβεί σε επιστροφή χρημάτων με δική της επιβάρυνση. Σε αυτή την  περίπτωση τα έξοδα βαραίνουν την εταιρεία.

Δεκτές θα γίνονται οι επιστροφές εφόσον το είδος είναι στην αρχική κατάσταση στην οποία παρελήφθη, έχοντας όλες τις σημάνσεις (καρτελάκια κλπ.) με τα οποία παρελήφθη, καθώς και την απόδειξη αγοράς του.

Όλα τα είδη πλένονται με βάση της προδιαγραφές που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα. Σε περίπτωση πλυσίματος οι επιστροφές δε γίνονται δεκτές.

Οδηγίες επιστροφών:

 1. Παρακαλούμε καλέστε μας στο 210 2203 609 ή στείλτε μας email στο [email protected] για την πρόθεση αλλαγής ή επιστροφής των προϊόντων.
 2. Ετοιμάστε το προϊόν στην αρχική κατάσταση παραλαβής, έχοντας τα καρτελάκια και την απόδειξη αγοράς του.
 3. Ειδοποιήστε courier για παραλαβή του πακέτου (κατόπιν συνεννόησης μαζί μας).
 4. Παραλαβή και έλεγχος του προϊόντος.
 5. Αποστολή νέου προϊόντος ή επιστροφή των χρημάτων στο λογαριασμό σας.

11. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η υπαναχώρηση είναι το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Τα προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής καλύπτονται από ελάχιστη διετή νομική εγγύηση. Συνεπώς, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, να αποστείλει το προϊόν στην Εταιρεία και στη συνέχεια η Εταιρεία να αναλάβει τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων του πελάτη. Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό τότε απλά επιστρέφεται στον καταναλωτή. Επίσης, στην περίπτωση που ο πελάτης αποστείλει ένα ελαττωματικό προϊόν στην Εταιρεία, τότε πληρώνει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής. Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε τα έξοδα αποστολής οφείλει η Εταιρεία να τα αποζημιώσει τον πελάτη.

12. Επίλυση Διαφορών

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν από τις συναλλαγές μαζί της. Σε περίπτωση όμως που η Εταιρεία δεν μπορέσει να επιλύσει πλήρως τα ζητήματα τα οποία προκύψουν και ο Χρήστης/Πελάτης θεωρεί ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα του από τις συναλλαγές του με την Εταιρεία προσβάλλεται, μπορεί να επιδιώξει την επίλυση των διαφορών που δύνανται να προκύψουν καταφεύγοντας στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). 

Πέραν των ανωτέρω εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Τυχόν διαφορά που δύναται να προκύψει από ή σχετικά με τη συναλλακτική σχέση μεταξύ Χρήστη/Πελάτη και Εταιρείας υπάγεται προς επίλυση μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας.